Ścieżki kształcenia po gimnazjum

Drodzy Gimnazjaliści, uczniowie klas 3! Egzamin gimnazjalny już za Wami! Przed Wami jednak ważne decyzje dotyczące wyboru drogi kształcenia! Przedstawiam Wam krótką ściągawkę dotyczącą możliwości wyboru szkół po gimnazjum.

Od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Absolwent gimnazjum ma do wyboru 3 typy szkół ponadgimnazjalnych:

1. liceum ogólnokształcące (kształcenie ogólne)

2. technikum (kształcenie zawodowe)

3. zasadnicza szkoła zawodowa (kształcenie zawodowe)

 

Liceum ogólnokształcące

-nauka trwa 3 lata

-ukończenie liceum nie daje  żadnych kwalifikacji zawodowych

-umożliwia zdobycie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, który jest przepustką na studia wyższe

-absolwenci liceum z wykształceniem średnim (nawet bez zdanej matury) mogą podjąć naukę w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

-nauka w liceum w klasie pierwszej jest kontynuacją edukacji rozpoczętej w gimnazjum

-w klasie drugiej i trzeciej obowiązkowe pozostają przedmioty: język polski, matematyka, dwa języki obce i w-f

-po ukończeniu klasy pierwszej uczniowie wybierają od 2 do 4 przedmiotów spośród proponowanych przez szkołę i które są ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

– jednym z przedmiotów rozszerzonych musi być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

-uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, będzie zobowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, zaś jeżeli nie wybierze on biologii, chemii, fizyki czy geografii na poziomie rozszerzonym, wtedy będzie realizował przedmiot uzupełniający przyroda.

Wybór liceum ogólnokształcącego jest dobrym wyborem dla ucznia, który chce wykonywać zawód wymagający wykształcenia wyższego. Przy wyborze klasy ważne jest, aby absolwent gimnazjum zorientował się jakie są wymagane przedmioty na maturze, aby dostać się na wymarzony kierunek studiów, np. jeśli uczeń chce zostać lekarzem dobrym wyborem powinna okazać się klasa z rozszerzeniem biologiczno – chemicznym.

 

Technikum

-nauka trwa 4 lata 

-uczeń wybiera zawód (np. technik informatyk), w którym zdobywa kwalifikacje (tytuł zawodowy technika)

-uczeń technikum oprócz egzaminów zawodowych ma prawo zdawać także egzamin maturalny

-absolwent technikum ma wiele możliwości dalszego kształcenia, np.

  • może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie
  • może podjąć naukę na studiach wyższych (kierunki mogą być tematycznie powiązane z wyuczonym w technikum zawodzie, bądź całkiem inne)
  • może połączyć pracę ze studiami (nauka w trybie zaocznym)
  • może zdobywać dalsze kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub szkole policealnej

-w technikum realizowane jest kształcenie ogólne w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym (kontynuacja edukacji rozpoczętej w gimnazjum)

-uczeń technikum zobowiązany jest do wyboru 2 przedmiotów, które są ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym i są związane z kształceniem w danym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia (w zdecydowanej większości przypadków uczniowie będą realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo). Uczeń, który realizuje przedmioty historia i jeden z wymienionych: geografia, biologia, chemia lub fizyka, uczęszcza na przedmiot uzupełniający – ekonomia w praktyce, zaś uczeń, który zdecydował się realizować historię i matematykę na poziomie rozszerzonym, będzie uczył się przyrody jako przedmiotu uzupełniającego

-podczas nauki w technikum uczeń odbywa praktyki zawodowe

-zawody nauczane w technikach (podobnie jak w zasadniczej szkole zawodowej) zostały podzielone na kwalifikacje. Pojęcie kwalifikacji w zawodzie oznacza wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych/personalnych), których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji

-w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe – najczęściej dwa lub trzy – wszystko zależy od liczby kwalifikacji w danym zawodzie. Aby uczeń otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe musi on potwierdzić wszystkie kwalifikacje w zawodzie (zdać egzaminy zawodowe i otrzymać świadectwa potwierdzające dane kwalifikacje w zawodzie) i uzyskać odpowiednie wykształcenie.

 

Zasadnicza szkoła zawodowa 

nauka trwa 3 lata

-wybór tej szkoły jest odpowiedni dla uczniów, którzy chcą zdobyć konkretny zawód a następnie wejść na rynek pracy jako wykwalifikowany pracownik

-uczeń kontynuuje edukację rozpoczętą w gimnazjum (kształcenie ogólne) oraz rozpoczyna kształcenie zawodowe

-większość zajęć ma charakter praktyczny- praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych, u pracodawców lub w centrach kształcenia praktycznego

-absolwent zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po zdaniu odpowiednich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

-każdy zawód szkolnictwa zawodowego ma wyodrębnione kwalifikacje – ich liczba jest różna dla poszczególnych zawodów, np.:

  • zawody z jedną kwalifikacją: sprzedawca, ogrodnik, cukiernik, kucharz, fryzjer, fotograf;
  • zawody z dwoma kwalifikacjami: elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter mechatronik, mechanik maszyn i urządzeń drogowych;
  • zawód z trzema kwalifikacjami: monter zabudowy i robót wykończeniowych.

-absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (już od drugiej klasy) bądź zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych

 

Źródło: edukator.koweziu.edu.pl