Egzamin gimnazjalny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zmianami)

W rozporządzeniu wprowadza się nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od roku szkolnego 2011/2012.

Zmiana wynika z nowego brzmienia art. 9 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym sprawdzian i egzamin gimnazjalny będą przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a nie tak, jak dotychczas, na podstawie standardów wymagań.

Podobnie jak dotychczas, egzamin gimnazjalny będzie składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego.

W części humanistycznej będzie sprawdzana wiedza i umiejętności uczniów z dwóch  zakresów:  z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; podobnie w ramach części matematyczno-przyrodniczej będzie sprawdzana wiedza i umiejętności ucznia z zakresu matematyki  oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii.

Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 cześć egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego jest zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Wcześniej uczeń otrzymywał wyniki egzaminu gimnazjalnego w postaci liczby uzyskanych punktów oddzielnie z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego nowożytnego. Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 uczeń otrzymuje  5-6 wyników egzaminu gimnazjalnego, tj. wynik z: języka polskiego, z historii i wiedzy o społeczeństwie, z matematyki, z przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie. W sumie uczeń uzyska pięć lub sześć wyników z egzaminu gimnazjalnego, dających szerszą informację na temat jego wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie nauki w gimnazjum. Wyodrębnienie wyników z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego wynika z przyjętych założeń nowej formuły systemu egzaminacyjnego – trzykrotny pomiar osiągnięć (na zakończenie każdego etapu edukacyjnego) z trzech podstawowych przedmiotów.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą przedstawiane w skali procentowej (tak jak przedstawiane są wyniki egzaminu maturalnego) oraz skali centylowej, dzięki czemu uczeń uzyska dodatkową informację tzn. jaki odsetek uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, uzyskał taki sam jak on lub niższy wynik.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będą składać dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut.

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0.

Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1.Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy naukę języka rozpoczęli w gimnazjum.

Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

Uczniowie  chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.