Projekt edukacyjny

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

w Publicznym Gimnazjum nr 4

w Pszczynie

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Uczeń gimnazjum realizuje projekt edukacyjny, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r, w klasie drugiej. W szczególnych wypadkach projekt może zostać przesunięty, jednak nie później niż do zakończenia pierwszego semestru nauki w klasie trzeciej.
  2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu, jednakże w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, musi on sam lub rodzice wskazać temat, którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
  3. Projekty edukacyjne mogą być realizowane w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
  4. Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być wydłużony przez opiekuna zespołu.
  5. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę z zachowania. Szczegółowe kryteria oceny zachowania zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Regulaminie Oceniania Zachowania.

§ 2. Zadania opiekuna projektu i innych nauczycieli

1)      Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa warunki realizacji projektu edukacyjnego, zarządzeniem wprowadza zapisy regulaminu i powołuje szkolnego koordynatora projektu.

2)      Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:

a)      udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;

b)      koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;

c)      przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok;

d)     nadzór nad dokumentacją projektów;

e)      pomoc w organizacji Festiwalu Projektów.

3)      Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

a)      do 30 września przedstawić dyrektorowi listę tematów i celów projektów;

b)      do 15 października przeprowadzić spotkania z uczniami wstępnie zapoznając ich z tematyką projektów;

c)      omówienie z uczniami scenariusza projektu i harmonogramu działań projektowych;

d)     przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

e)      przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia  (karta: projektu, samooceny ucznia, oceny projektu, oceny prezentacji i sprawozdanie z realizacji projektu);

f)       pomoc uczniom i organizowanie opieki nad nimi podczas działań projektowych;

g)      koordynowanie pracy nauczycieli, kiedy projekt jest międzyprzedmiotowy;

h)      pomoc w prezentacji projektu;

i)        ocena udziału ucznia w projekcie i ocena z zachowania ucznia zgodnie z Regulaminem Oceniania Zachowania;

j)        ewaluacja projektu (osiągnięte cele, mocne i słabe strony, popełnione błędy i sposoby ich eliminacji).

4)      Nauczyciel współpracujący z opiekunem w realizacji projektu zobowiązany jest do:

a)      konsultacji zgodnie z ustalonym harmonogramem;

b)      sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych

c)      współpracy z opiekunem projektu

d)     ustalenia oceny przedmiotowej z projektu, jeśli jest przewidziana;

e)      udziału w ustaleniu oceny ucznia w projekcie i oceny z zachowania zgodnie z Regulaminem Oceniania Zachowania.

5)      Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

a)       poinformowania uczniów (do 15 października) i ich rodziców (na pierwszym zebraniu w klasie) o warunkach realizacji projektu;

b)      monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem i przekazywanie tych informacji rodzicom;

c)      komunikowania się z opiekunem projektu w sprawie oceniania zachowania;

d)     prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją projektu  (dziennik lekcyjny, świadectwa, arkusze ocen).

§ 3. Zadania uczniów realizujących projekt

1)      Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką projektu.

2)      Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole.

3)      Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z wyznaczonych zadań.

4)      Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

§ 4. Działania projektowe

1)     Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu  w ramach posiadanych środków.

2)     Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna, po rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nich udział.

3)     Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką nauczyciela.

4)     Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin powinien określić opiekun projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.

5)     Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.

6)     Oceny projektu dokonuje opiekun po wcześniejszej konsultacji z nauczycielami. Odnosi się ona do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.

7)     Ocenie podlega każdy z członków zespołu. Ma ona charakter opisowy i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udziału w projekcie, która jest podstawą do wpisu na świadectwo ukończenia gimnazjum.

8)     Ocenę opiekun projektu musi przekazać wychowawcy.

9)     Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z ustaleniami w statucie szkoły.

10) Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej.

§ 5. Ustalenia dodatkowe

1)     Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

2)     Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne lub losowe).

3)     Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości szkoły.