Obiady

Zasady dokonywania wpłat za obiady i korzystania ze stołówki w PG 4 w Pszczynie

 1. Wpłaty za obiady należy dokonać na podstawie książeczki opłat wyłącznie w formie przelewu na konto Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie.

       Nr konta 16-1050-1070-1000-0090-3028-4955

 1. Odbiór książeczek następuje u Intendenta do 2‑go każdego miesiąca, zwrot do 15-go danego miesiąca.
 2. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry przed 15-tym dniem każdego miesiąca, żeby przelew został odnotowany na rachunku bankowym PG4 najpóźniej 15-go każdego miesiąca.
 3. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Nieterminowe dokonywanie wpłat powoduje naliczanie odsetek. Odsetki dopisywane będą w książeczce do kwoty należnej na kolejny miesiąc. Prosimy o wpłacanie wyłącznie kwot wpisanych do książeczki żywieniowej.
 4. W przypadku niezapłacenia za obiady za dany miesiąc (brak widocznej wpłaty na rachunku bankowym
  PG 4 do ostatniego dnia każdego miesiąca) dziecko zostanie wypisane z obiadów i nie wpuszczone
  do stołówki szkolnej od pierwszego dnia nowego miesiąca.
 5. Jeżeli uczeń z powodu nieobecności w szkole nie będzie korzystał ze stołówki, w celu odliczenia należnej opłaty, należy zgłosić ten fakt z wyprzedzeniem, najpóźniej do godz. 11:00 w przeddzień nieobecności dziecka, osobiście lub telefonicznie w sekretariacie gimnazjum (nr. tel. 32-210-43-84 wew. 21)
  lub u Intendenta (nr. tel. 32-210-43-84 wew. 23).
 6. Opłata za niewykorzystane posiłki podlega zwrotowi w następnym miesiącu, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia; kwota zostanie odnotowana w książeczce.
 7. Całkowitą rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić u Intendenta osobiście lub telefonicznie (nr. tel. 32-210-43-84 wew. 23) najpóźniej do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.

Karta zgłoszenia na obiady 2016.doc